Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Stadgar för lokalförening

 

 

 

 

§ 1. Val av sekreterare för mötet

§ 2. Val av två justeringsmän för mötet

§ 3. Val av ordf. för mötet

§ 4. Fråga bildande av FÖRENINGEN LIVSKVALITET FÖR A-NÄS

§ 5. Val av interimstyrelse om tre personer för FÖRENINGEN LIVSKVALITET FÖR A-

      NÄS

§ 6. Beslut om årsmöte och kallelse till detta minst tre veckor i förväg genom annons i

      ortstidning

§ 7. Övriga frågor

 

(Interimsstyrelsen utser senare inom sig Ordf., Sekr. och Kassör).

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR DEN xy JAN. 2008 MED MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN LIVSKVALITET FÖR A-NÄS.

 

Plats: yz, osv.

Närvarande: A. A., B., B., C., C., osv.

 

  1. Interimsstyrelsens ordförande A. B. hälsade de närvarande välkomna samt
  2. öppnade  mötet.
  3. Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.
  4. Den förelagda dagordningens godkändes.
  5. Till ordförande för mötet valdes M. B. Y. M. valdes till sekreterare för dagen.

 

Stadgar

 

    Årsmötet beslutade att följande stadgar skall gälla för föreningen:

 

§ 1. Föreningens firma är LIVSKVALITET FÖR A-NÄS

§ 2. Förenings syfte är att bevara A-näs från akustiska och visuella störningar från

      vindkraftverk samt att i övrigt verka en god livskvalitet på A-näs

§ 3. Föreningen, är en lokal avdelning inom Föreningen Svenskt Landskapskydd (FSL) och

      har sitt säte i K-stad kommun, L län.

§ 4. Medlemsavgift beslutas vid varje årsmöte. Årsmöte hålls före mars månads utgång.

      Föreningens medlemmar är tillika medlemmar i Föreningen Svenskt Landskapsskydd -                 

      FSL

§ 5. Styrelsen består av minst 3 ledamöter, varav en är ordförande. Ordförande väljs vid varje

      årsmöte. Två ledamöter väljs på två år vid varje årsmöte. Vid första årsmötet väljs två

      ledamöter på två år och två på ett år.

§ 6. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 7. Styrelsen är beslutför då 3 av dess ledamöter är närvarande.

§ 8. Styrelsen sammanträder på uppdrag av ordföranden eller då tre ledamöter kräver det.

§ 9. Årsmötet utser 1 revisor samt 1 suppleant, vars berättelse behandlas av årsmötet. Revisorn

      väljs på ett år liksom suppleanten.

§ 10. Årsmötet väljer valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter.

§ 11. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12. Till årsmötet kallas medlemmar skriftligen eller via E-post, minst 3 veckor i förväg.

§ 13. Eventuell vinst då föreningen upplöses tillfaller K-stad Röda Kors, K-stad.

§ 14. Medlemskap erhålles efter förslag från 2 medlemmar, inval av styrelsen samt överföring av

         medlemsavgiften till föreningens konto.

§ 15. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 16. Medlem som motarbetar föreningens syften må uteslutas efter styrelsebeslut

§ 17. Stadgeändring sker efter beslut av 2 årsmöten eller av årsmöte med 2/3-dels majoritet.

 

Till ledamöter på 1 år valdes E. C. och F. D. Till ledamöter på två år valdes L. F. och A-M. A.

Till att justera dagens protokoll valdes E. C. och M. D.

 

§ 8. Kontantkassan inventerades på plats och omfattar 250:- som fördes i ny räkning.

§ 9. Årsmötet beviljade interimsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Det beslutades av medlemsavgiften skall vara 150:-/familj och år.

§ 11. Samtliga familjemedlemmar redovisas.

§ 12. Val av styrelse förrättades. Till ordförande för föreningen valdes M. B.

§ 13. Till revisor valdes P. M. Till suppleant valdes B. P.

§ 14. Till att utgöra valberedning utsågs M. D., Y. M. samt K. D.

§ 15. Då ingenting i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse samt

        avlutade mötet.

 

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design