Sök
Nyhetsnotiser
Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Stadgar för lokalförening

 

 

 

 

§ 1. Val av sekreterare för mötet

§ 2. Val av två justeringsmän för mötet

§ 3. Val av ordf. för mötet

§ 4. Fråga bildande av FÖRENINGEN LIVSKVALITET FÖR A-NÄS

§ 5. Val av interimstyrelse om tre personer för FÖRENINGEN LIVSKVALITET FÖR A-

      NÄS

§ 6. Beslut om årsmöte och kallelse till detta minst tre veckor i förväg genom annons i

      ortstidning

§ 7. Övriga frågor

 

(Interimsstyrelsen utser senare inom sig Ordf., Sekr. och Kassör).

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR DEN xy JAN. 2008 MED MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN LIVSKVALITET FÖR A-NÄS.

 

Plats: yz, osv.

Närvarande: A. A., B., B., C., C., osv.

 

  1. Interimsstyrelsens ordförande A. B. hälsade de närvarande välkomna samt
  2. öppnade  mötet.
  3. Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.
  4. Den förelagda dagordningens godkändes.
  5. Till ordförande för mötet valdes M. B. Y. M. valdes till sekreterare för dagen.

 

Stadgar

 

    Årsmötet beslutade att följande stadgar skall gälla för föreningen:

 

§ 1. Föreningens firma är LIVSKVALITET FÖR A-NÄS

§ 2. Förenings syfte är att bevara A-näs från akustiska och visuella störningar från

      vindkraftverk samt att i övrigt verka en god livskvalitet på A-näs

§ 3. Föreningen, är en lokal avdelning inom Föreningen Svenskt Landskapskydd (FSL) och

      har sitt säte i K-stad kommun, L län.

§ 4. Medlemsavgift beslutas vid varje årsmöte. Årsmöte hålls före mars månads utgång.

      Föreningens medlemmar är tillika medlemmar i Föreningen Svenskt Landskapsskydd -                 

      FSL

§ 5. Styrelsen består av minst 3 ledamöter, varav en är ordförande. Ordförande väljs vid varje

      årsmöte. Två ledamöter väljs på två år vid varje årsmöte. Vid första årsmötet väljs två

      ledamöter på två år och två på ett år.

§ 6. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 7. Styrelsen är beslutför då 3 av dess ledamöter är närvarande.

§ 8. Styrelsen sammanträder på uppdrag av ordföranden eller då tre ledamöter kräver det.

§ 9. Årsmötet utser 1 revisor samt 1 suppleant, vars berättelse behandlas av årsmötet. Revisorn

      väljs på ett år liksom suppleanten.

§ 10. Årsmötet väljer valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter.

§ 11. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12. Till årsmötet kallas medlemmar skriftligen eller via E-post, minst 3 veckor i förväg.

§ 13. Eventuell vinst då föreningen upplöses tillfaller K-stad Röda Kors, K-stad.

§ 14. Medlemskap erhålles efter förslag från 2 medlemmar, inval av styrelsen samt överföring av

         medlemsavgiften till föreningens konto.

§ 15. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 16. Medlem som motarbetar föreningens syften må uteslutas efter styrelsebeslut

§ 17. Stadgeändring sker efter beslut av 2 årsmöten eller av årsmöte med 2/3-dels majoritet.

 

Till ledamöter på 1 år valdes E. C. och F. D. Till ledamöter på två år valdes L. F. och A-M. A.

Till att justera dagens protokoll valdes E. C. och M. D.

 

§ 8. Kontantkassan inventerades på plats och omfattar 250:- som fördes i ny räkning.

§ 9. Årsmötet beviljade interimsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Det beslutades av medlemsavgiften skall vara 150:-/familj och år.

§ 11. Samtliga familjemedlemmar redovisas.

§ 12. Val av styrelse förrättades. Till ordförande för föreningen valdes M. B.

§ 13. Till revisor valdes P. M. Till suppleant valdes B. P.

§ 14. Till att utgöra valberedning utsågs M. D., Y. M. samt K. D.

§ 15. Då ingenting i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse samt

        avlutade mötet.

 

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design