Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Demonstration i Skedala

 

 

Stena Renewable AB hade sitt första samråd i juni 2010 om att bygga 24 (+7) stora vindkraftverk i Skedala – Enslöv som inte är ett av fyra kommunalt prioriterade områden för vindkraft, utan ett s.k. utredningsområde. Siffran inom parentes gäller ytterligare verk projekterade av Triventus AB i samarbete med Stena. Några månader därefter bildades vår lokalförening God Livsmiljö Halmstad (GLH)

(se även hemsida www.godlivsmiljohalmstad.se)

 

 

I Halmstad kommuns översiktsplan för vindkraft från 2008 hade fyra glest befolkade områden utretts ordentligt och prioriterats för vindkraft. Hela kusten var undantagen medan man inte orkat utreda stora delar av kommunens skogs och mellanbygd. Dessa stora områden kallade man då i brist på djupare kunskaper ”utredningsområden”. Därmed öppnades dörren på glänt för hugade exploatörer att ”utreda” stora områden i kommunens mellanbygd utanför de prioriterade och, naturligtvis, finna områden ”lämpliga” för vindkraft. Genom att släppa denna gråzon för eventuell vindkraft sköt sig kommunen enligt vår uppfattning i foten. Man skulle naturligtvis enbart hänvisat bolagen till avsedda prioriterade områden i planen. Nu öppnades dörren istället på glänt till större delen av kommunens inland inklusive den för Halland unika mellanbygden med omväxlande öppna landskap, mindre skogsområden och ett nätverk av mindre orter.

 

 

Skedala – Enslöv är ett sådant blandat skogsområde på ca 1000 ha omgivet av vackra och exploateringsskyddade dalgångar kring vattendragen Nissan i väster och Fylleån i sydost. I sydväst gränsar området mot öppet landskap som sträcker sig ända fram till Halmstad stad ca 5km bort. Runt området ligger mindre tätorter i en ring. Inom en radie av 5000m från den planerade anläggningen bor inte mindre än 7200 människor. (Se vår översiktskarta i presentationen).

 

Efter det inledande samrådet 2010 fick Stena omedelbart nej från militären (Lv 6) som tidvis gör överflygningar över Skedala – Enslöv till ett avlägset skjutfält. Stena anlitade då en konsult för att utreda alternativa in/utflygningsvägar. Ett förslag presenterades för militären som ställde sig försiktigt optimistiska och började utreda förslaget. De har dock än idag inte gett slutligt klartecken.

 

Det anmärkningsvärda är att Stenas förslag flyttar flygrutten från Skedala – Enslöv till ett av kommunens fyra prioriterade vindkraftsområden som därmed inte kan bebyggas med vindkraft. I princip raderas därmed ett område utrett av kommunen som lämpligt för vindkraft till förmån för ett mindre lämpligt. P.g.a. fördröjningen med försvaret lämnades inte Stenas ansökan till Länsstyrelsen förrän 2011-07-07 och därefter har vår förening GLH nagelfarit Stenas MKB och påpekat otaliga missar och rena felaktigheter. Vi har även gjort en fullständig analys och konsekvensbeskrivning av bolagets MKB som vi också sammanfattat och presenterat för kommunens politiska partier i form av en Powerpoint presentation. Vidare har vi genomfört en stor och uppmärksammad demonstration framför rådhuset i Halmstad i vintras.


I ett försök att komma runt felaktigheterna i MKB höll Stena ett nytt informationsmöte i höstas och i januari 2012 kompletterades MKB samtidigt som ansökan ändrades till 19 (+6) verk. Vi granskade och kommenterade även ändringarna och den 20:e april i år drog så Stena överraskande tillbaka sin ansökan på Länsstyrelsen. Enligt vår uppfattning för att bolaget med sitt förfarande trängt in sig i ett hörn de inte kunde ta sig ur. För några veckor sedan gjorde så Stena en omstart och kallade till nytt samråd för en kommande ansökan på 14 (+6) verk i samma område. I det samrådet deltog vi i tisdagen 2012-06-19. Samrådet med öppet hus ägde rum mellan 18:00 och 20:00.

 

Stena envisades att för tredje gången arrangera samrådet som öppet hus, utan gemensam information och frågestund. Klagomål om detta har tidigare framförts ett flertal gånger från GLH till både Länsstyrelsen och bolaget. Förutom att samtliga kallade inte får ta del av de viktiga frågor som framförs, skriver Stena helt själv historien från mötet. Ingen utom bolaget vet allt som sagts och därmed kan ingen utanför bolaget heller bedöma samrådsprotokollets riktighet. Vi hade även uppmärksammat att Stena i samrådsunderlaget undvikit att visa var verken skulle placeras trots att en färdig layout med fotomontage enligt samma underlag fanns färdig. Vi uppfattade detta som ett avsiktligt försök att före samrådet undanhålla viktig information för närboende, i strid med miljöbalkens 6 kapitel.

 

Ytterligare en faktor som talar mot etableringen har tillkommit på senare tid då kommunen arbetar på en ny översiktsplan som skall sträcka sig fram till 2030. I denna pekas bl.a. Skedala – Enslöv ut som värdefullt ur expansionssynpunkt för Halmstad. Närboende ställer dessvärre inget hopp till att Stena eller Länsstyrelsen Halland kommer att ta intryck av invändningar mot projektet. Länsstyrelsen Halland är också en av fyra noder i nätverket för vindbruk. Vi hoppas istället att våra lokala politiker inser vad etableringen kommer att innebära för kommunen, naturanknutna verksamheter i närområdet och många av dess invånare.

 

Detta var de två huvudbudskap som förening och närboende beslutade att i gemensam sak framföra vid samrådet. En av medlemmarna i GLH sökte och fick polisens tillstånd att genomföra en tyst demonstration utanför samrådslokalen. Vi beslöt att invänta varandra utanför lokalen för att demonstrera och att därefter i samlad tropp besöka mötet och framföra det gemensamma budskapet.

KL 16:45 den 19/6 samlades särskilt berörda och engagerade i GLH utanför lokalen för en stunds tyst demonstration med tillhörande plakat. Infart och tillträde till lokalen hölls fri för att inte hindra eventuella övriga besökande. När demonstrationen börjat kom Stenas representanter ut och protesterade men fick dock med hänvisning till tillståndet acceptera aktionen.

 

Efter en stunds demonstration avlägsnades plakaten från platsen och de demonstrerande gick lugnt och samlat in till samrådet för att föra fram sitt gemensamma budskap. Efter ett inledande försök från Stenas projektledare att stoppa högläsning ur propån om bristfälligt samrådsunderlag, kunde jag vända mig till de församlade och läsa upp den. Efter bifall från den egna gruppen överlämnades propån till Stenas närvarande VD.

 

 

Ytterligare en styrelsemedlem i GLH gjorde samma sak med propån om hinder p.g.a. den nya översiktsplanen. Därefter förklarades vår gemensamma aktion avslutad och deltagarna gick hem eller tog del av utställningen. I lokalen fanns ett fullständigt layoutförslag till placering med både bulleranalys och siktanalys på uppställda skärmar. Däremot fanns inget underlag att ta med sig hem där den uppvisade layouten, buller och siktanalysen fanns dokumenterad. Likt jag själv, och i den uppskruvade situation som uppstod med uppvaktande personal från Stena och många upprörda människor, hade besökarna säkerligen glömt hur layouten såg ut i samma ögonblick de lämnade samrådet.
Var detta avsikten?

 

Föreningens informationsblad om projektet

Upprop från demonstrationen

 

 

 

Rune Ericson

 

Styrelsemedlem

God Livsmiljö i Halmstad

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design