Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Vindkraftens effekter på fladdermöss - förslag till skyddsåtgärder

 

 

Naturvårdsverket har nyligen presenterat rapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Rapporten är framtagen inom kunskapsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket med uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö. Läs rapporten

 

Fladdermöss i Sverige är skyddade genom Artskyddsförordningen och Jaktlagensom sorterar under Miljöbalken. Det innebär att man inte medvetet får skada eller förstöra fortplantnings- och viloplatser och inte heller avsiktligt störa dem under tiden för fortplantning och flyttning.

Alla europeiska fladdermössarter har en generell skyddsstatus genom Artskyddsförordningen, EUs habitatdirektiv och EUROBATS.

EUROBATS är ett långtgående avtal där skyddet av fladdermöss förstärkts och omfattar födosöksområden, flyttvägar och identifiering av viktiga livsmiljöer.

Sveriges handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan bygger på Artskyddsförordningen, Habitatdirektivet och EUROBATS.

 

I Naturvårdsverkets rapport presenteras forskningsresultat och förslag till begränsning av vindkraftens hot mot fladdermössen.

    Farliga lägen

    a) på höjder (särskilt med skog)

    b) längs ledlinjer (särskilt kuster, uddar, öar, större sjöar)

    c) vid floder, vägar, våtmarker, sjöstränder och trädridåer

    Högrisk-arter utgör 98 % av olycksfallen; Stor fladdermus, Trollfladdermus, Dvärgfladdermus (Pipistrell), Gråskimlig fladdermus och Nordisk fladdermus (Sydfladdermus).

Samtliga arter kan drabbas indirekt genom ändrad livsmiljö, påverkan på föda, boplats mm.

    Högre verk dödar fler fladdermöss (linjär tendens)

    Olyckorna sker under för- och sensommaren. Inte på högsommaren

    Många arter drabbas under flyttning men även stationära arter kan drabbas

Rapporten diskuterar ett antal hypoteser om varför fladdermöss flyger in i vindkraftverk. Starka samband finns med födosökrunt tornen, där insekter samlas eller vistas på hög höjd under vissa årstider och väderlekssituationer. Högrisk-arterna jagar ofta på hög höjd. Arten Stor Fladdermus har iakttagits på 1200 meter vid Falsterbo. Observationer har gjorts av fladdermöss 10km från kusten.

För några arter beräknas stark negativ populationsutveckling medan andra arter inte drabbas.  Arten Stor fladdermus kan reduceras med  45 % fram till 2030.

 

Enkel modell för handläggning (MKB) presenteras;

1. Högrisklägen – inget tillstånd ges

2. Osäkra lägen – inventering och/eller kontrollprogram krävs

3. Lågrisklägen – tillstånd kan ges direkt

Vindkraftverk i höga lägen med barrskog har stor riskpotential. Orsakerna kommer att utredas. 

Lämpligt minimiavstånd mellan vindkraftverk och trädbestånd i öppet landskapär 200 meter.

Hotade arter (barbastell, dammfladdermus, större musöra och Bechsteins fladdermus) skall skyddas i Natura 2000-områden eller naturreservat och vindkraftetablering föreslås undvikas inom en buffertzon på 2 km.

 

Inventeringens syften är att beskriva

a) områdets potential som fladdermushabitat

b) förekomst av vissa arter särskilt kolonier under högsommaren

c) om lokalen utnyttjas av ”högriskarterna” under sensommaren (flyttning, höghöjdsjakt…)

Kollisioner inträffar oftast (90 %) under varma nätter med svag vind på sensommaren och hösten (slutet av juli - september) och ibland (10 %) även på våren (maj - början av juni).

 

Kontrollprogrammets syften är att ta reda på

a) om fladdermöss regelbundet vistas vid kraftverkens rotorer

b) om de dödas

Förutsättningarna för fladdermöss kan ändras markant när kraftverket är uppsatt.

 

Kontrollprogrammets utformning

a) Aktivitetsmätning vid tornet under några varma nätter i augusti – september

b) Insamling av döda fladdermöss under tornet tidigt nästa dag (gärna med hjälp av hund)

Kontroll kan leda till att program utarbetas för tillfällig avstängning av vindkraftverk under perioder då riskerna är som störst, d.v.s.

– nattetid i augusti-september

– svag vind (< 5 m/s)

– hög lufttemperatur

 

Fladdermössen har en viktig roll i det ekologiska systemet. Myndigheter i USA och Canada har konstaterat utbrott av en epidemi (White Nose Syndrome) som dödat ca 6 miljoner fladdermöss. Man befarar nu ökade insektsangrepp och överföring av smittosamma sjukdomar till växter, människor och djur.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design