Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

F S C – Forest Stewardship Council

Kan man ha vindkraftverk i FSC- certifierad skog?

 

 

 

Kortfattad sammanfattning av FSC i Sverige

samt kommentarer.

FSC: s standarder och kriterier är utvecklade för att passa lokala ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samtidigt som de ska överrensstämma med FSC: s grundläggande principer som är en miniminivå i certifieringsprocessen.  FSC- systemet ska främja att skog och skogsmark förvaltas och brukas på ett långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Skogsprodukter från certifierad mark ska märkas med FSC: s symbol och  vara spårbara.  Målet är att förvalta och bruka skogsmarken så att man gynnar ekosystemets produktionsförmåga, ekologiska processer, biologisk mångfald, försörjningsmöjligheter, ekonomisk lönsamhet, värdefull virkesproduktion, säker arbetsmiljö, lokalbefolkningens kultur och rättigheter samtidigt som man beaktar värden som vilt, svamp, bär, fiske, rekreation och bevara vattentillgångar och jordar. Den internationella standarden behöver anpassas till regionala eller nationella förutsättningar för att passa olika juridiska, sociala, ekologiska och ekonomiska förutsättningar.  Standarden ska vara likvärdig och konsekvent så att den går att jämföra världen över. FSC är tillämplig för alla typer av skoglig verksamhet och markinnehav. Dessutom ska skogsbruket respektera alla nationella och lokala lagar och administrativa krav som förekommer.

 • Skogsbrukare ska informera sin certifierare om det vid något tillfälle uppstår situationer där efterlevnad av FSC är omöjlig.
 • Skogsbrukare ska respektera rätten för alla att besöka skogen till fots inom de ramar som allemansrätten ger.
 • Skogsbrukare ska följa eller överträffa alla tillämpliga lagar och/ eller föreskrifter som omfattar hälsa och säkerhet för anställda och deras familjer.
 • Skogsbrukare ska sörja för skälig kompensation till lokalbefolkningen om åtgärd försämrar deras egendom, tillgång eller utkomst.
 • Skogsbrukare ska återbeskoga all skogsmark efter föryngringsavverkning om inte avtal eller beslut omöjliggör detta från myndigheter.
 • Skogsbrukare ska bedriva sitt skogsbruk så att det generar bästa möjliga produktion och användning av olika skogsprodukter.
 • Skogsbrukare ska där det är lämpligt genomföra åtgärder för att bevara och öka värdet av friluftsliv, jakt och fiske samt att bevara framkomligheten i skogsmark.
 • Skogsprodukter ska skördas i en takt som varaktigt kan upprätthållas.
 • Skogsbrukare får inte använda oprövade metoder och material med negativa effekter på människor och material.
 • Skogsbrukare ska ståndortsanpassa vid träslagsval.(Rätt träd på rätt plats)
 • Skogsbrukare ska lämna alla högstubbar, lågor (liggande träd) och andra träd som inte utgör en säkerhetsrisk för de som arbetar i skogen eller utnyttjar allemansrätten.
 • Skogsbrukare ska lämna och värna vid alla skogsbruksåtgärder karaktärsträd, hålträd, sällsynta träd m.fl.
 • Skogsbrukare ska utarbeta riktlinjer för att minimera skogsskador, vägbyggen och störningar på vattentillgångar och dess naturliga sträckning.
 • Skogsbrukare ska säkerhetsställa att alla anställda och entreprenörer har tillräcklig kompetens vad gäller hantering kemikalier, oljor och icke organiskt avfall.
 • Skogbrukare ska inte omvandla skogsmark till annan användning. Undantag gäller när man syftar till att utveckla skogsbruks- och samhällsrelaterad infrastruktur, forskning, förbättra förutsättningar för friluftsliv, bevara kulturmiljövärden eller biologisk mångfald. Certifierade markägare ska genomföra utvärderingar av effekter innan mera omfattande åtgärder genomförs.
 • Skogsbrukare ska beakta och vid behov följa upp sociala effekter av skogsbruket.
 • Skogsbrukare ska vidta åtgärder för att bevara eller förbättra markens struktur, bördighet och biologiska aktivitet. Åtgärder ska inte leda till långsiktig mark- och vattenförsämring.

 

Skogens okränkbarhet ska skyddas så att naturliga processer kan utvecklas.

 

Kommentarer på det 81 sidor långa dokumentet:

Att bli FSC godkänd är frivilligt för alla skogsbrukare men ger en merbetalning på 20 kronor på varje såld fastkubikmeter. På massaved får man t.ex. 320 kr istället 300 och på timmer kanske 620 istället för 600. Att det svenska skogsbruket till stor del är certifierat är en stor fördel vid export och det skulle dessutom vara en stor prestigeförlust för de stora bolagen och kyrkan om denna stämpel togs bort medan den lille skogsägaren inte drabbas lika hårt. Skogsbruket, miljöorganisationer och myndigheter i Sverige är snabba på att kritisera andra länder vid dålig skogsskötsel och hade vindkraftverken satts upp i känsliga områden i våra konkurrentländer hade tongångarna varit annorlunda. Hur vi behandlar våra samer jämfört med ursprungsbefolkningen i andra länder hanteras på samma sätt.

Hur stor del av skogsbruket är det då som påverkas av vindkraft? Vissa skulle hävda bara att det är platsen där verket står medan andra skulle säga att hela landskapet påverkas. Om det sistnämnda gäller kommer alla grannarna också att mista sin FSC certifiering. Detta blir en grannlaga uppgift för FSC att ta ställning till eftersom bara 5 % av skogsbruksenheten får påverkas.

Tyvärr tar FSC ställning i frågan om vindkraft och påstår att den har positiva miljöfördelar men ser samtidigt att det finns motsättningar i det regelverk som finns. FSC ska inte ta ställning om vindkraften har positiv eller negativ påverkan, de har bara att se om vindkraften är förenlig med de uppsatta reglerna eller inte. Man konstaterar i alla fall att vindkraftverken inte kan anses som infrastruktur för skogsbruket men undantag finns som kommer att tolkas på olika sätt. Man kommer att hävda att man kan vara FSC certifierad genom att man undantar just det skogsbeståndet som verken står på. Men det är ju skogsägarens intention att följa reglerna som helhet som ska räknas. Att sköta sig på större delen av sin fastighet och sedan kunna leva rövare på en liten del kan inte vara förenligt med reglerna. Därför kan det inte vara korrekt att en skogsägare som har två fastigheter flera mil ifrån varandra skulle få den ena godkänd medan den andra innehåller ett eller fler verk. Här ska man skilja på vad man frivilligt påtar sig och vad man blir påtvingad genom beslut av myndigheter. Vad jag förstår så blir man fråntagen FSC stämpeln när man går över 5 % även om man är påtvingad. Det får i så fall staten ersätta efter en förhandling. Är ett utpekat riksintresse för vindkraft ett undantag?

Hela meningen med FSC är som beskrivs i inledningen och att tillåta vindkraftverk eller andra industrier motverkar helt och hållet hela ursprungstanken. Visserligen kunde man inte vid reglernas skrivande förstå att vindkraften skulle få ett så stort genomslag i vissa länder men även regler måste vara långsiktiga och att tillåta industrier av detta slag är inte förenligt med FSC. Förmodligen finns det liknande företeelser som FSC haft uppe till diskussion tidigare och det hade varit bra om vi fick reda på hur dessa slutade.

 

Före den 10 april ska synpunkter vara FSC kontoret i Bonn tillhanda. Se svenska FSC alternativt Internationella FSC   

Mailadresser hittar ni på respektive hemsida.

 

Henrik Wachtmeister, FSL

 

Länkar:

Miljöaktuellt

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design