Sök
Nyhetsnotiser
Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Landskapskonventionen

 

 

Den 5 januari 2011 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen. Konventionen trädde i kraft den första maj och blev då juridiskt bindande. Regeringen har uppdragit åt Riksantikvarieämbetet att tillsammans med andra myndigheter, bla Boverket, initiera utvecklingsarbetet för dess tillämpning i Sverige.

 

Landskapskonventionens syfte är att slå vakt om, och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet. Den syftar också till att förbättra skyddet och förvaltningen av våra landskap samt stärka allmänhetens delaktighet i landskapsfrågorna. Konventionen konstaterar att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet och en grundläggande beståndsdel i det europeiska kulturarvet. Man pekar också på att jordbruk, skogsbruk, transporter och industri nu påskyndar omvandlingen av landskapen. Åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga och utmärkande karaktärsdrag anses vara syftet med landskapsskyddet.

 

Den demokratiska aspekten anses viktig och länderna förbinder sig genom konventionen att erkänna landskapet som en viktig beståndsdel i människornas omgivningar och att införa förfaranden för medverkan från allmänheten när det gäller att utforma landskapspolitiken.

 

Farhågorna inför framtiden är stora. Kommer landskapet att överleva exploateringarna? Vad är priset för ett förstört landskap? Vilka andra värden kan ett oförstört kulturlandskap generera? Prospektering av storskalig verksamhet pågår över hela landet, vägar, gruvdrift, kraftverksdammar, vindkraft och urbanisering.

 

 

Symboliska landskapsrum eller strukturer som har en särskild plats i människors medvetande genom minnen, folktro, litteratur eller konst är oerhört känsliga. Domneberg i Västergötland är en kulturhistoriskt intressant gård med anor från 1600-talet. Sagomålaren John Bauer vistades här. År 1907 målade han "Trollen på Domneberg väntar främmat", stående på Jättakastet som är registrerat som riksintresse. En bit bort ligger Domnebergsstenen, också riksintresse. Nedanför ligger den ovärderliga kulturbygden Ekeberg/Ekhagen. Området är ett välbesökt rekreationsområde som nu ska bli en vindkraftpark.

 

Störningarna i landskapet blir också större i områden som saknar tydliga kulturspår. Det fina och orörda landskapet runt Lövåsen-Markvattensjöarna i Värmland riskerar att förstöras. Tystnaden och den stjärnklara himlen har länge lockat tyska och franska fågelskådare. Nu hotas de fågelstreck som under höst och vår i tusental flyger just över den ås där man vill bygga ännu en vindkraftpark.

 

Boverket pekar på att den kraftiga utbyggnaden kommer att medföra stora förändringar för våra landskap, man varnar också för att den historiska dimensionen i landskapet kan gå förlorad när intrycken distraheras av en vindkraftsanläggning vars moderna uttryck dominerar upplevelsen. Per Brahes imponerande skapelse, Brahehus, har ett magnifikt läge vid branten mot Vättern. Här skulle besökarna imponeras. Vyn över grevskapet är fantastisk. Härifrån såg man Visingsborgs slott på Visingsö och Västanå slott, strax söder om Gränna, som utgör de övriga hörnpelarna i Brahes slottstriangel. Mitt i triangeln grundades 1652 staden Gränna som fick sina gator riktade mot Brahehus. Idag domineras inte längre landskapet av slottsruinen utan av jättelika vindkraftverk som rests med myndigheternas goda minne.

 

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. Den understryker också att människor måste kunna delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Vi måste också erkänna landskapets betydelse i vår lagstiftning och öka medvetenheten om dess värde.

 

Dagens debatt om kravet på snabba prospekteringsprocesser och att lyfta besluten bort från människorna och de lokala beslutande organen ligger därmed inte i linje med andan i den europeiska landskapskonventionen.

 

 

 

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design