Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Landskapskonventionen

 

 

Den 5 januari 2011 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen. Konventionen trädde i kraft den första maj och blev då juridiskt bindande. Regeringen har uppdragit åt Riksantikvarieämbetet att tillsammans med andra myndigheter, bla Boverket, initiera utvecklingsarbetet för dess tillämpning i Sverige.

 

Landskapskonventionens syfte är att slå vakt om, och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet. Den syftar också till att förbättra skyddet och förvaltningen av våra landskap samt stärka allmänhetens delaktighet i landskapsfrågorna. Konventionen konstaterar att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet och en grundläggande beståndsdel i det europeiska kulturarvet. Man pekar också på att jordbruk, skogsbruk, transporter och industri nu påskyndar omvandlingen av landskapen. Åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga och utmärkande karaktärsdrag anses vara syftet med landskapsskyddet.

 

Den demokratiska aspekten anses viktig och länderna förbinder sig genom konventionen att erkänna landskapet som en viktig beståndsdel i människornas omgivningar och att införa förfaranden för medverkan från allmänheten när det gäller att utforma landskapspolitiken.

 

Farhågorna inför framtiden är stora. Kommer landskapet att överleva exploateringarna? Vad är priset för ett förstört landskap? Vilka andra värden kan ett oförstört kulturlandskap generera? Prospektering av storskalig verksamhet pågår över hela landet, vägar, gruvdrift, kraftverksdammar, vindkraft och urbanisering.

 

 

Symboliska landskapsrum eller strukturer som har en särskild plats i människors medvetande genom minnen, folktro, litteratur eller konst är oerhört känsliga. Domneberg i Västergötland är en kulturhistoriskt intressant gård med anor från 1600-talet. Sagomålaren John Bauer vistades här. År 1907 målade han "Trollen på Domneberg väntar främmat", stående på Jättakastet som är registrerat som riksintresse. En bit bort ligger Domnebergsstenen, också riksintresse. Nedanför ligger den ovärderliga kulturbygden Ekeberg/Ekhagen. Området är ett välbesökt rekreationsområde som nu ska bli en vindkraftpark.

 

Störningarna i landskapet blir också större i områden som saknar tydliga kulturspår. Det fina och orörda landskapet runt Lövåsen-Markvattensjöarna i Värmland riskerar att förstöras. Tystnaden och den stjärnklara himlen har länge lockat tyska och franska fågelskådare. Nu hotas de fågelstreck som under höst och vår i tusental flyger just över den ås där man vill bygga ännu en vindkraftpark.

 

Boverket pekar på att den kraftiga utbyggnaden kommer att medföra stora förändringar för våra landskap, man varnar också för att den historiska dimensionen i landskapet kan gå förlorad när intrycken distraheras av en vindkraftsanläggning vars moderna uttryck dominerar upplevelsen. Per Brahes imponerande skapelse, Brahehus, har ett magnifikt läge vid branten mot Vättern. Här skulle besökarna imponeras. Vyn över grevskapet är fantastisk. Härifrån såg man Visingsborgs slott på Visingsö och Västanå slott, strax söder om Gränna, som utgör de övriga hörnpelarna i Brahes slottstriangel. Mitt i triangeln grundades 1652 staden Gränna som fick sina gator riktade mot Brahehus. Idag domineras inte längre landskapet av slottsruinen utan av jättelika vindkraftverk som rests med myndigheternas goda minne.

 

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. Den understryker också att människor måste kunna delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Vi måste också erkänna landskapets betydelse i vår lagstiftning och öka medvetenheten om dess värde.

 

Dagens debatt om kravet på snabba prospekteringsprocesser och att lyfta besluten bort från människorna och de lokala beslutande organen ligger därmed inte i linje med andan i den europeiska landskapskonventionen.

 

 

 

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design