Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Vindkraftverkens – Maskinrelaterade hälso- och livsfarliga säkerhetsrisker bl.a. för tredjeperson beaktas inte alls i svensk lagstiftning för tillstånds- och rättsprocesser!

Till namninsamlingen

 

Vindkraftverk är en produkt, det vill säga en ”Maskin” bl.a. i enlighet med Europaparlamentets och Rådets maskindirektiv (MD) 2006/42/EG då den tillverkas, tas i drift och är i bruk. Vindkraftverk omfattas bl.a. även av de svenska föreskrifterna AFS 2008:3, ”Maskiner” (eller AFS 1993:10) när de släpptes ut på marknaden eller togs/tas i drift/i bruk, och även av föreskrifterna AFS 2006:4, ”Användning av arbetsutrustning” i driftskedet.

Ett vindkraftverk är också enligt svensk rättstillämpning en anläggning (byggnad) enligt föreskriften AFS 1999:3 under uppförandet och för underhållsarbeten då den är avställd.

När provkörning av ett vindkraftverk är avslutad och exploatören/tillverkaren/verksamhetsutövaren anser att ett vindkraftverk är färdigt för att tas i drift för första gången, så gäller förutom föreskrifter AFS 1999:3, ”Byggnads- och anläggningsarbete” också föreskrifter AFS 2008:3, ”Maskiner” och AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning”.


Svensk tillståndsprocess för vindkraftverk
Den svenska tillståndsprocessen för vindkraftverk med ingående samråd, miljötillstånd och bygglov omfattar/innefattar endast fordringar för miljö och anläggning/byggnad. Den prövning som görs av berörda svenska miljöprövningsdelegationer avseende miljöfarliga verksamheter regleras i 19 kap. (Förvaltningsmyndigheternas), förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer och omfattar
bl.a. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken (MB, 1998:808).

Den prövning som görs av berörda länsstyrelsers miljöprövningsdelegationer sker alltså endast med stöd av miljöbalken. Av det som nämns i regeringens beslut 2011-03-17, I 6 N2011/1416/E så omfattas inte maskindirektivet av miljöbalken och ingår därför inte i miljöprövningsdelegationens handläggning. Den byggrelaterade prövning som kan krävas skall uppfylla något av plan- och bygglagens (PBL:s) krav för bygglovsprövning. Oavsett om ett vindkraftverk uppfyller något av PBL:s krav för bygglovsprövning, ska någon sådan prövning inte ske om vindkraftverket tillståndsprövas enligt 9 (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 (Vattenverksamhet) kapitlet miljöbalken.

Trots att de maskinrelaterade hälso- och livsfarliga säkerhetsriskerna utgör de absolut största och farligaste skaderiskerna för tredje (3:je) person och i förekommande fall även för egendom och husdjur bl.a. i vårt kalla och isiga klimat/miljö (i ”extraordinära klimatzoner”), t.ex. på grund av utkastande föremål från vindkraftverk i drift oavsett årstid, omfattar inte miljöprövningsdelegationernas handläggning alls att pröva och i tillståndsbeslut beakta de livsfarliga maskinrelaterade skaderiskerna. Då inte relevanta krav i tvingande och bindande EU:s – produktdirektiv som maskindirektiv 2006/42/EG beaktas i tillståndsprocesserna kan inte svenska myndigheter och svenska rättsinstanser heller bedöma om miljöbalkens portalparagraf, 1 kap 1 §, punkt 1, dvs. kravet att människor hälsa skall skyddas mot skador och andra olägenheter kan uppfyllas då vindkraftverk tas i drift och är i bruk.

Konsekvensen av att relevanta maskinrelaterade hälso- och livsfarliga säkerhetsrisker inte alls beaktas i vindkraftverkens tillståndsprocesser och tillståndsbeslut är och blir att utfärdade tillstånd för vindkraftverkens fysiska byggplats/placering t.ex. på arrenderad mark efter uppförande innebär/medför, att de grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskraven i enlighet med t.ex. maskindirektiv 2006/42/EG inte kan uppfyllas för att vindkraftverk skall få tas i drift/i bruk, oavsett om de är CE-märkta eller ej.

Måste t.ex. småbarnsföräldrar inhägna sina lekande barn så att de inte vållar skadegörelse på oinhägnade vindkraftverk på grund av att länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer i tillståndsprocesser och vid tillståndsbeslut för vindkraftverk bl.a. tar hänsyn till svensk praxis framför tvingande EU-rättsregler införda i svensk lagstiftning?

Vid bedömning av villkor, gränsvärdet, rörande vindkraftsljud beaktas inte bullernivåer vid kritisk vindhastighet vintertid med isbelagda rotorblad och i förekommande fall varvtalsregleringens kritiska varvtal vilket leder till, att människor på landsbygden i sina hem och livsmiljöer t.o.m. tillåts, att utsättas för terrorliknande buller-/ljudnivåer. I svenska tillståndsbeslut fastställs vanligtvis inte gränsvärdet, den högsta tillåtna buller-/ljudnivån, utan endast ett riktvärde anges.

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU (den s.k. MKB-direktivet) av den 13 december 2011 framgår bl.a. följande:
(14) ”Ett projekts miljöpåverkan bör bedömas med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och bidra till livskvaliteten genom en förbättrad miljö samt för att säkerställa bevarandet av arternas mångfald och bibehålla ekosystemets förnyelseförmåga som en grundläggande resurs för allt liv.”

(19) ”Ett av Århuskonventionens mål är att garantera allmänhetens rätt att delta i beslut i miljöfrågor för att bidra till att skydda rätten att leva i en miljö som är tillfredsställande för människors hälsa och välbefinnande.”

Det svenska MKB-processen inbjuder sökanden till att begränsa MKB:n till enbart de frågor som ska bedömas i den aktuella tillståndsprocessen. Dvs. ”sökanden styr processen” och MKB:n kan dessutom kompletteras i väsentliga frågor långt in i tillståndsprocessen och upp i rättsinstanserna.
Tillståndsorganen kan dessutom finna att den sökandes MKB-utredning duger för prövningen, en inställning som bortser från kravet, att en MKB enligt direktiv 2011/92/EU ska möjliggöra en bedömning av ett projekts samlade påverkan, som t.ex. för vindkraftverk även ska omfatta grannefastighetsaspekterna och dess ägares möjlighet att på ett helt säkert sätt kunna använda/bruka sin mark då vindkraftverk är i drift/i bruk.


Allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning
EU har, liksom Sverige, ratificerat Århuskonventionen och är som part skyldiga att följa de uppsatta kriterierna i Århuskonventionen. Det finns brister i den svenska implementeringen av MKB-direktivets bestämmelser om allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning.


Petition
Med stöd av ovanstående framställs att till Regeringen överlämna/ingiva en petition med krav om, att grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav enligt krav i relevanta delar av tvingande EU-direktiv, med stöd av harmoniserade standarder, ska införas i vindkraftverkens tillståndsprocesser för att säkerställa och garantera att person, egendom och husdjur inte kommer till skada eller ohälsa under vindkraftverkens livstid.

Förutom syftet enligt ovan kan namninsamlingen komma att delges EU-kommissionen/EU-domstolen i samband med en eventuell anmälan av svenska statens fördragsbrott mot EU-lagstiftning/EU-rätten.


Denna namninsamling
avslutas den 2013-10-31    

 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design