Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Nya rapporter från Svenska Kraftnät

 

 

 

 

Svenska kraftnät har i två nyutkomna rapporter gett sin syn på vindkraftens påverkan på elnätet samt redovisat en investerings- och finansieringsplan för 2014-2016.

Jag redovisar här lite från varje rapport som ni kan hitta i dess helhet på svk.se.

 

 

Plan 2014-2016

Det är höga klimatpolitiska ambitioner och fördjupad europeisk integration som förändrat förutsättningarna för SvK:s verksamhet. 2002-2008 låg investeringarna på under 1 miljard per år. Nu ökar dessa dramatiskt till en peak 2014 på ca 5,5 miljarder. Summa 2002-2008 var 3,6 mdr och summan 2009-2016 kommer att bli 26,6 mdr enligt planen. Av dessa kan man på sidan 17 läsa att 5,225 mdr beror på vindkraften bara i stamnätet. Dessutom ska 3 mdr investeras i en ny kabel till Tyskland för att höja kapaciteten för export av förnyelsebar el . En betydande del av alla investeringar som är att hänföra till vindkraft finansieras av externa parter. (Som subventioneras av dig och mig).

 

Reinvesteringarna är eftersatta vilket tidigare främjat stabila och låga tariffer.  Svk böjer sig inför sin slavdrivare och konstaterar att utbyggnaden måste följa samhällsutvecklingen så att de politiska ambitionerna kan fullföljas utan att nätet utgör en begränsning. Det har inkommit formella ansökningar till Svk om anslutning av vindkraft på en volym som överstiger 20.000 MW vilket är dubbelt så mycket som den svenska kärnkraften och 75 % av landets maximala effektbehov. Tillsammans med alla andra ansökningar motsvarar detta 140 % av landets maximala effektbehov. Att lägga till befintlig produktion!

 

Utbyggnadsplanerna för vindkraft förändras kontinuerligt och är behäftade med stor osäkerhet. SvK tvingas lägga ner stora resurser på vindkraftsärenden som aldrig kommer att bli av eftersom  ellagen och politiska beslut tvingar SvK till detta. Elcertifikatssystemet, tillståndsprocesser och var utbyggnaden sker är avgörande faktorer. Nätplaneringen är betydande och processen att bygga ut nätet är väsentligt längre än processen att bygga vk-anläggningarna. Ny kärnkraftsproduktion kommer in i nätet med extra 5-10 % av dagens kärnkraftproduktion d.v.s. ca 1000 MW. Målet för elmarknadspolitiken är en effektiv elmarknad, bra konkurrens, konkurrenskraftiga priser, att utnyttja nordens gemensamma resurser effektivt samt bygga bort flaskhalsar.

 

För att klara av sin plan föreslår SvK att man lånar upp samt, använder eget kapital och att utdelningen till statskassan slopas. Investeringsbidrag och kapacitetsavgifterna är andra sätt. Svk:s skuldsättning kommer att under 2014-2016 öka från 5,6 mdr till 14,2 mdr vilket innebär att stamnätstariffen måste höjas.

 

 

Vindkraftens påverkan på elnätet.

Svk bygger ut det svenska nätet m.a.a den framtida högre förbrukningen (exporten?) och för att säkra leveranserna. Fler medarbetare kommer att anställas. SvK konstaterar att många försökt att komma fram till vilka reglerbehov som finns i framtiden och att sanningen är att olika antaganden och ingångsparametrar ger väldigt olika svar. Man samarbetar med Nordeuropa för att komma till ett säkert driftssystem med upprätthållen balans i varje ögonblick.

 

Svk:s analys baserar sig på att det finns 17 TWh vindkraftproduktion i Sverige enligt plan till 2025. Detta är lika med 7000 MW installerad effekt. Planeringsmålet kommer således att uppgå till 57 %  av 30-TWh-målet. Reglerbehovet kommer att öka med +-600 MW om balansansvariga agerar som idag. På sidan 10 sägs att man vill att vk inte ska subventioneras på annat sätt än genom elcertifikatssystemet och att vk i övrigt ska hanteras som andra kraftslag. För att inte behöva investera i reglerresurser så föreslår man att öka kostnaden för balansansvariga om man kommer i obalans, skärpa övervakningen av obalanser, minskad handelshorisont, införa kvartsavräkning samt främja förbrukningsbud på reglerkraftmarknaden. Det sista tolkar jag som att man ska få betalt om man tillfälligt stoppar sin produktion. Alltså vk kan behöva användas som reglerresurs. SvK kan även beordra att man drar ner på produktionen av olika skäl. Detta ska då göras inom 15 minuter. Tekniska möjligheter för vk att göra detta verkar inte finnas idag. I andra länder finns krav på att vk ska investera i reglerresuser så att branschen själva bekostar sitt balansansvar och tekniken kring detta. Vid stora framtida elöverskott kommer vindkraften tillsammans med kravet på slopad effektreserv att tränga undan kolkondensverk och gasturbinproduktion.

 

På sid 11 sägs att SvK tror att år 2025 kommer vi att ha 17 TWh vk i Sverige och att Energimyndigheten tror att vk står för 11 TWh 2020 . EM baserar sin spådom på 2010 års uppgifter.

 

Utbyggnaden av vk och förnybar el innebär ett paradigmskifte. Från att tidigare hanterat osäkerhet bara vid oförutsedda händelser, stopp och störningar, bygger man nu medvetet in osäkerhet i produktionen.

 

På sidan 55 anger man att enligt EM:s analys  från 2010 kommer som tidigare nämnts vk stå för 11 TWh år 2020. I regeringens handlingsplan är prognosen till 2020 12,5 TWh. Em har gjort även denna prognos åt regeringen. Svensk vindenergi har följande siffror, mellan 11-24 TWh till 2015.

 

År 2025 tror SvK att elproduktionen ser ut så här: Kärnkraft 73 TWh, vattenkraft 66 TWh, biokraft 17 TWh och vindkraft 17 TWh. Vi kommer att ha en produktion på 176,8 TWh och en förbrukning i landet på 150 TWh. Export på 26,8 TWh.

 

 

Henrik Wachtmeister

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design