Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Det perfekta politiska brottet

 

 

Av Peter Skeel Hjorth, journalist


Med en absolut bullergräns på 20 decibel innomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnummer. Den är allt annat än absolut visar det sig när man gör en närmare granskning av de danska reglerna.


Det förhåller sig snarare helt tvärtom. Danska myndigheter erkänner att det lågfrekventa bullret kommer att överstiga 20 decibel i 33 % av husen om man placerar möllorna så nära grannarna som reglerna tillåter och därmed utnyttjar reglerna till den yttersta gränsen. Men detta gäller snarare 75%, eller tre fjärdedelar, av de danska hushållen. Att det förhåller sig på det viset är en kvalificerad gissning och i praktiken kan procenten vara högre bl.a. med tanke på att gränsen är 22 decibel när man kontrollmäter.


Som första land i världen har Danmark infört en bindande bullergräns för lågfrekvent buller innomhus från vindmöllor, så lät det annars från miljöminister Ida Auken och hennes ministerium då den nya kungörelsen om buller från vindmöllor trädde i kraft den 1 januari 2012 trots protester från vindindustrin.


Vestas koncerndirektör Ditlev Engel hade i brev till den förra miljöministern Karen Elleman varnat för planerna om att införa en lågfrekvent bullergräns för vindmöllor. Det skulle skapa problem för koncernens mest ekonomiska modell i 3MW-klassen i öppna landskap då det med nuvarande teknologi inte är möjligt att reducera bullret ännu mer.


Dansk vindindustris propagandaorgan ”VidenOmVind.dk” har framställt bullergränserna för vindmöllor som skarpa och absoluta. Men det är långt ifrån vad gränserna för lågfrekvent buller är. Ålborg Universitet och Sälskapet för arbets- och miljömedicin uppmärksammade problemet i ett hearing-svar, men det togs det inte hänsyn till.


Av hänsyn till vindindustrin var det nämligen ett oundvikligt politiskt krav att gränsen för lågfrekvent buller inte skulle begränsa uppställningen av vindmöllor. Reglerna i kungörelsen är därför så listigt utformade att de i realiteten inte har någon betydelse även om det ser ut så på pappret.


I arbetet med den nödvändiga revisionen av kungörelsen var vindindustrin starkt representerad redan från början och fick därmed stort inflytande på hur reglerna utformades.

Det hölls ett inledande möte den 9 mars 2011 med nio deltagare varav fem kom från vindindustrin. Tre av de övriga deltagarna kom från lydfirmorna Delta och Grontmij som har nära förbindelser med vindindustrin. Från miljöstyrelsen deltog en enda medarbetare, specialkonsulenten Jörgen Jakobsen som har skrivit mötesreferatet.


Enligt referatet menade Jörgen Jakobsen att det skulle vara bra med ett gränsvärde på 20 dB men ”det beror på den överordnade målsättningen: nämligen att de nya gränsvärden inte får medföra nya begränsningar för vindmöllor” står det ordagrant med tillägget att det ”som går att etablera idag också skall kunna etableras efter sommaren”, dvs. med den nya kungörelsen. Man var på mötet eniga om att det inte skall mätas buller innomhus hos grannarna.


Enligt de nya, danska reglerna får gränserna gärna överskridas i de 33% av husen som är sämst isolerade. Det vill säga att en tredjedel av husen från början är utan skydd mot generande brumljud från vindmöllor.


Isoleringen i husen avgör hur mycket buller som tränger in i rummen. Men det lågfrekventa ljudet skall inte mätas. Det skall beräknas. Dessa beräkningar skall ske utifrån en osäker beräkningsmodell och grunda sig på isolationstal som inte har utförts enligt Miljöstyrelsen egna riktlinjer.


Miljöstyrelsen har använt sig av mätningar som genomförts på slumpmässiga ställen i ett rum och inte på de ställen i rummet där personer känner sig mest störda, som Miljöstyrlsens egna rikt linjer annars föreskriver att de skall göras.


De isolationstal man har räknat ut procenten efter är således felaktiga och alltför optimistiska. Om man tänjer gränsen ända upp dit där beräkningarna ger 20% kommer bullergränsen snarare överskridas i 75% av husen och så innebär det inte längre något reellt skydd för medborgarna. Det finns förresten ingen möjlighet att överklaga.


På detta sätt undgår man att det lågfrekventa bullret begränsar uppställningen av vindmöllor. Det begränsar heller inte bullerplågan för grannarna. Däremot öppnar det en laduport av brummande oljudsplåga från vindmöllor helt utanför all kontroll och oljudsplågade grannar kan inte göra någonting. De är maktlösa offer för något som liknar en perfekt politisk förbrytelse.Huvudansvarig politiker: miljöminister Ida Auken. Huvudansvarig ämbetsman: specialkonsulent Jörgen Jakobsen, miljöministeriet. Bakom dem står hela vindindustrin. För att säga det med William Shakespears berömda ord i Hamlet: ”Something is rotten in the state of Denmark”.

 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design