Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Rädda Jungfrukusten

 

 

 

Press

Vårt pressmeddelande (My Newsdesk)

 

Mediahändelser

Kommunen måste agera mot vindindustrin (Söderhamnskuriren)

Vindkraftspark upprör boende (TV4 Gävleborg)

Nyanserad ledare av Lilian Sjölund (Söderhamnskuriren)

Replik till Svensk Vindenergi (Söderhamnskuriren)

Vindkraft upprör i Söderhamn (P4 Gävleborg)

Vi vill ha besked Lindestam (Söderhamnskuriren)

Förklarar krig mot vindkraften (Söderhamnskuriren)

Vindkraften driver upp elpriset (Söderhamnskuriren)

Vindkraften allt kallare (Söderhamnskuriren)

Landskapsskydd- för alla i Sverige (Söderhamnskuriren)

 

Facebook

Rädda Jungfrukusten

 

 

Omfattande förstörelse

 

Söderhamns kommun tycks ha omfattande ambitioner när det gäller utbyggnad av vindkraft. Så omfattande att man bara i sommar tillåtit vindindustrin att börja planera för över 200 verk i Ljusne-Vallvik-Maråker-Sunnäsområdet. Bara dessa planer är ett tio gånger större åtagande än vad en kommun i Söderhamns storlek skulle behöva prestera för att nå upp till planeringsmålet 30 TWh vindkraft i Sverige. Ändå är detta långt ifrån all vindkraft som planeras i kommunen.

 

Kommunen anger i sin Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraften att det inom Söderhamns kommun ryms ca 75 verk på land och ca 55 verk till havs inom redovisade områden, vilket enligt kommunens planer skulle ge ca 470 MW eller ca 1,4 TWh vindkraft. I sammanhanget bör det pekas på att Gävleborg, i sin helhet, avser anta ett planeringsmål om 1 TWh vindkraft till 2020.

 

Planeringsmålet för hela Sverige utgörs fn av 30 TWh vindkraft till år 2020, och Sverige har som bekant 290 kommuner. Enligt branschorganet Svensk Vindenergi skulle detta planeringsmål kunna uppnås med ca 4000 vindkraftverk, vilket innebär 10-15 verk per kommun. Söderhamns kommun har istället inom ett område som i den tematiska planen avsetts för 15 verk nu släppt vindindustrins projekterare direkt fram till kommuninnevånarna med planer på 200 verk.

 

Söderhamns kommun har totalt sett också ålagt sig, och sina medborgare, ett beting som vida överstiger behovet. Man har dessutom flagrant ignorerat sina egna planer. Planer som en gång kommunicerats med kommuninnevånarna genom politiska incitament och samrådsprocesser.

 

 

 

Mellan Ljusne och Axmar planeras över 200 vindkraftverk, vilket innebär en total förödelse av naturen inom stora områden.

 

 

Vindindustrins planer går dessutom långt utöver vad kommunen uttryckt i sin tematiska plan för vindkraften. Huvuddelen av de planerade vindkraftverken i Ödmården ligger utanför de av kommunen angivna områdena och de angivna riksintresseområdena. Även i Vallvik frångår planerna kommunens tematiska plan, trots att området delvis ingår i ett landskapsbildsskyddat område. Stora delar av de planerade vindindustriområdena gränsar dessutom till områden som utgör riksintressen för naturvård och kulturmiljövård.

 

 

 

 Över 200 vindkraftverk är planerat i området söder om Ljusne, även utanför Storjungfrun planeras ett vindindustriområde

 

 

”Attraktiva livsmiljöer” är ett ledord i kommunens vision. Detta tycks emellertid inte gälla kommuninnevånare och stugägare längs kusten på sträckan Ljusne, Vallvik, Maråker och Sunnäs. Området kommer att förvandlas till ett industriområde om planerna genomförs. Buller och förstörda livsmiljöer blir följden, fastighetsvärden påverkas negativt och möjligheter till turism begränsas. Ingen vill turista i ett industriområde.

 

 

Rovfågel över Jungfrukusten

 

Vi tror att det är dags att kommunen sätter ned foten för att skydda sina medborgare mot vindindustrins framfart. Kommunen har gett ett lillfinger men vindindustrin tog som vanligt hela handen. Kommunens beslutsfattare måste nu återta initiativet, ta fram kartan och studera konsekvenserna för människor och miljö söder om kommunens centralort.

 

 

 

I området finns bla havsörn. Enligt en dom från Miljööverdomstolen skall inte vindkraft byggas i områden med havsörn.

 

 

Buller och skuggor

 

Några av de största miljöproblemen med vindkraft är buller och rörliga skuggor. Det är därför oerhört viktigt att i planerings- och projekteringsprocessen granska bullervärden och skuggbildning i bygglovshandlingar och simuleringsprotokoll. Här kan stora kostnader, långdragna processer och mänskligt lidande undvikas på ett tidigt stadium. Handlingarna finns hos kommunen och bör begäras ut för kontroll innan processen är för långt gången.

 

Vindindustrins simuleringar av buller och skuggor ger ofta betydligt lägre värden än vad som blir fallet i verkligheten. En oberoende konsult bör därför anlitas för att kontrollera vindindustrins värden. Detta är särskilt viktigt i miljöer som i övrigt är ostörda. Vindkraftsparker bör betraktas som industriområden eller industriella anläggningar och dessa förtar ofta möjligheterna till rekreation och möjligheter att utnyttja allemansrätten i området.

 

Bristande projektering som leder till klagan från kringboende leder ofta till långdragna processer där huvudmannen för vindkraftverken riskerar stora skadestånd eller i värsta fall stängning och rivning av verken. Bullernivån 40 dB är ett begränsningsvärde och får inte överskridas (35 dB i områden med planerad fritidsbebyggelse). Bullerberäkningar bör ta hänsyn till tänkbara framtida skogsavverkningar mellan fastigheter och vindkraftverk och man bör också ta i beaktande att buller sprids bättre under vissa väderförhållanden.

I vissa länder finns lagstadgade skyddsavstånd mellan vindkraft och bebyggelse.

 

 

Skapar vindkraft några jobb?

 

Flera internationella undersökningar visar att vindkraft inte genererar nya jobb. Iställlet är det så att för varje subventionerat "grönt jobb" så försvinner 2-3 riktiga jobb pga ökade elkostnader. Antalet lokala jobb under byggtiden är marginellt, vindindustrins "vindrallare" reser från land till land och och reser vindindustrionråden. De kommer från världens alla hörn. Många av de resurser man behöver har man med sig. Läs mer om det  här och här.

 

Efter byggtiden behövs kanske någon som plogar vägarna i industriområdet och plockar döda fåglar. Teknikerresurser hålls ofta samlat och allokeras till vindindustriområdet vid behov. Lokala jobb är sällsynta.

 

 

Är vindkraft bra för Sverige?

 

Vindkraften är ineffektiv, dyr och kräver reglerkraft (när det inte blåser måste en annan kraftkälla blixtsnabbt gå in och ersätta vindkraften). Vindkraften bidrar heller inte till att sänka koldioxidutsläppen, det har bla Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott i en artikel i Svenska Dagbladet slagit fast nyligen. Artikeln heter Meningslös satsning på vindkraft. Läs den! Svensk elproduktion är nämligen redan i praktiken koldioxidfri tack vare vår mix av vatten- och kärnkraft.

 

Vindkraftsindustrin är dessutom bankrutt. I april 2012 skrev man ett brev till regeringen där man tiggde om mer subventioner. 

Några citat från brevet:

Hela branschen blöder - branschen riskerar falla samman - befintliga vindkraftverk klarar inte sina egna kostnader - ingen kalkyl går att räkna hem - det brådskar om inte branschen ska gå ner för räkning.” Du kan läsa brevet här.

 

Det man nu är ute efter är att projektera och skapa byggrätter som man sedan kan sälja till utländska byggherrar tex EON.

 

 

Alla handlingar

 

Projekt Ödmården

Projekt Ljusne-Vallvik

 

 

Du behövs

 

Nu behövs ditt engagemang för att stoppa förstörelsen av Jungfrukusten. Bli medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, bilda en lokalförening eller ett nätverk och/eller tag kontakt enligt nedan.

 

Du kan redan nu läsa processbeskrivningen men som medlem också beställa våra handlingar om hur man arbetar för att nå framgång samt vår syn på vindkraften som företeelse:

Vår syn på vindkraften

Hur stå emot en hotande vindkraftsetablering?

 

 

 

 

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Kontaktman för Jungfrukusten

jonny.fagerstrom@bredband.net

070-6765708

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design