Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Remiss 2013-09-25, gällande ”Riksintresse vindbruk 2013”

 

 

 

 

Landskapsskydds remissvar till Energimyndigheten:

 

Vi har för kännedom informerats om, att Energimyndigheten (EM) nu skickar ut en omarbetad remiss, om de tidigare angivna och nya områden, som man föreslår skall pekas ut som ”Riksintresse vindbruk 2013”. Även om Energimyndigheten fortsatt inte betraktar vår förening, som remissinstans, ser vi ändå positivt på, att vi denna gång tillsänts materialet och får nedan lämna våra synpunkter och kommentarer, utgörande vårt förnyade svar på remissen.

 

Utpekande av riksintresse för vindkraft har historiskt varit en mycket godtycklig myndighetsutövning.  För att ett legitimt riksintresse skall kunna föreligga förutsätter vi, att detta särskilt tillvaratar alla medborgares gemensamma och landets legitima intressen, genom att bidra till samhällsnytta och fylla ett brett accepterat behov att skydda omistliga värden för riket och dess medborgare.

 

Utpekandet av riksintresse är en anomali i svensk myndighetsutövning eftersom det inte är rättssäkert, inte går att överklaga och att dess status är svårbedömd. Vindkraftprojektörer tar riksintresset, som intäkt för att trycka ner motstående intressen samtidigt, som riksintresset vid en miljöprövning kan visa sig vara helt olämpligt, eftersom det inte redovisas någon miljöprövning i samband med utpekandet.

 

Att peka ut ett område, som riksintresse för vindbruk får stora konsekvenser och leder till allvarliga ingrepp i närboendes och berörda markägares ekonomi, livsvillkor och miljö, eftersom det låser utvecklingen i området. Inga nya byggnadslov ges i området, då detta anses kollidera med vindkraftens behov. Försäljning av fastigheter försvåras, då ägarna antingen inte vill sälja, i tron att det kan finnas framtida arrendeinkomster vid byggnation av vindkraftverk, eller minskar eventuella köpares intresse, då marken kan bli oanvändbar för andra verksamheter eller svårtillgänglig, vid en framtida vindkraftsexploatering.

 

Detta försvårar dessutom värderingen av mark vid generationsskiften och markbyten, för att åstadkomma bildandet av rationella brukningsenheter. Utvecklingen i det utpekade området går helt enkelt i baklås.

 

Inom ett stort antal, i många fall slumpmässigt utpekade områden, bedrivs det idag en lågintensiv ”projektering”, vilket EM nu tar till intäkt för, att behålla 91 st. tidigare utpekande områden. Utpekande av riksintresse för vindbruk fyller enligt vår mening, ingen funktion annat än, som stöd till enskilda privata vinstintressen och sysselsättning för EM. 

 

För vindkraften kan ingen samhälls- eller miljönytta påvisas, varken inom landet eller vid export. Vindkraften är till stor del beroende av bidrag och kostar betydligt mer att producera, än våra traditionella kraftslag, vattenkraft, kärnkraft och bioeldad kraft. Vindkraftsutbyggnaden skapar endast ett obetydligt antal permanenta svenska arbetstillfällen och förstör genom sina krav på skogsavverkning, på berg- och grustäkter för byggandet av nya vägar genom skogs och myrmarker och mycket stora betongmassor för fundament, samt behov av nya breda ledningsgator för nya elledningar, en av landets i Europa unika tillgångar, den orörda naturen.

 

Den skadar närboendes hälsa och fastighetsvärden genom sina buller- ljus- och skuggstörningar och minskar möjligheterna att bedriva den för landet så viktiga turistindustrin baserad på den orörda naturen, mörkret och tystnaden. Den skapar dessutom överallt där den drar fram, en sällan skådad och mycket obehaglig konflikt mellan människor. En konflikt, främst baserad på olika förväntningar om pengar som arrenden, ”arbetsfri inkomst” till markägare och på mutliknande löften om ”bygdepengar”, ett smörjmedel, som flitigt används av exploatörerna, för att påverka kommunala beslut och köpa sig positiv lokal opinion till sina projekt.

 

Att en verksamhet, som högst eventuellt berikar endast några få, ofta utlandsägda entreprenörer och okända spelare på den internationella finansmarknaden, på alla svenska hushålls bekostnad och som medför så många oönskade konsekvenser, kan anses vara av riksintresse är mycket svårt att förstå. Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott menar, att den pågående satsningen på vindkraft, som tillskott till vår redan idag närmast fossiloberoende elproduktion är helt obegriplig. Vi delar utskottets uppfattning.  

 

Sverige har ett överskott av koldioxidfri el, som växer stadigt vindkraften förutan. Detta helt väderberoende sätt att producera el, är varken lönsamt, miljövänligt, konkurrenskraftigt eller effektivt och kan inte överleva utan mycket stora subventioner via elräkningen. De totala elkostnaderna för slutkunderna kommer dessutom att höjas kraftigt, på grund av vindkraftens behov av utbyggda elnät och kapitalkrävande utrustning för spänningsreglering.

 

Systemet med handel med utsläppsrätter i Europa flyttar bara utsläppen till annan ort vid en export av vindel. Den minskar därmed inga utsläpp i dessa länder. Skulle en stängning av kärnkraften slutligen anges, som det verkliga syftet med vindkraftsutbyggnaden, faller miljöargumentet ändå lika platt till marken, då CO2-utsläppen från kärnkraften är försumbara och långt mindre än vindkraftens, enligt Vattenfalls beräkningar.   

 

Vi anser, att vindkraftsutbyggnaden i Sverige inte kan anses vara ett riksintresse. Därmed faller basen för Energimyndighetens nu offentliggjorda reviderade planer på, att lägga en ”död hand” över stora delar av landets mark- och vattenområden genom att förklara dessa, som riksintresseområden för vindbruk.

 

Energimyndighetens nya variant av remissen, gäller liksom tidigare en revidering av de områden i Sverige, som myndigheten anser är riksintresse för vindbruk. Remissen nämner, att ”Enligt Energimyndighetens regleringsbrev för år 2013 ska myndigheten skapa förutsättningar för väl planerad vindkraftsutbyggnad i förhållande till planeringsramen på 30 TWh och bidra till förutsättningar för god lokal förankring vid vindkraftsetableringar”.

 

I den förra utgåvan av remissen kunde vi konstatera, att det föreslagna området var betydligt större än tre gånger den yta, som skulle behövas, för att uppnå regeringens ”planeringsram” om 20 TWh på land och 10 TWh till sjöss. Nu skriver man, att multiplikatorn tre har övergivits som bas för remissen.

 

Det har redan byggts en stor mängd vindkraftverk utanför riksintresseområdena, markanspråken borde därför rimligtvis minskas motsvarande dessa etableringar. Därtill kommer alla platser som reserverats i diverse kommunala planer.

 

Energimyndigheten föreslår nu dessutom, att 91 av de tidigare utpekade områden där projektering i någon form kan anses pågå, skall ligga kvar som varande riksintressanta för vindbruk, för att skydda de investeringar, som diverse prospektörer har gjort i dessa områden. Detta synsätt bör starkt ifrågasättas. Om vi skall ha områden utpekade, som riksintressen för vindbruk, vilket vi inte ser några hållbara skäl till, måste alla kunna kvalificera sig på samma meriter. Ett synsätt EM själv framhåller i remissen, som skäl till att inte låta kommunernas översiktsplaner integreras i arbetet med, att identifiera lämpliga riksintresseområden.

 

Det får inte, som vi har exempel på från tidigare, finnas något utrymme för beslut efter påtryckningar från enskilda exploatörer. Uppfyller området inte gällande villkor, finns ingen anledning att det skall klassas som riksintresse för vindbruk. Dessa områden kan i så fall senare komma att få en felaktig positiv särbehandling i våra Miljödomstolar, på grund av att de fortfarande har riksintressestatus. Vi har exempel på kollisioner mellan vindkraften och riksintresset för rennäringen i domar i MÖD från 2011, där denna fråga aktualiserats på följande sätt “ Område var av riksintresse för vindkraft. Det får anses vara särskilt angeläget att vindkraftverk kan komma till stånd inom sådana områden”.

 

Hur ser det kvarvarande ytkravet ut, efter att all genomförd och all idag projekterad vindkraftsutbyggnad exkluderats, för att uppnå planerade 30 TWh i planeringsramen? Detta kan vi inte utläsa av remissen, men borde vara av helt avgörande betydelse, för rimligheten i dess ianspråktagande av ytterligare arealer av landets mark- och vattenområden. Vi undrar dessutom, hur många vindkraftverk, som krävs totalt för att nå den uppsatta ”planeringsramen”, med EM:s i remissen angivna förutsättningar?

 

EM skriver, att kommunala vindkraftsplaner inte är stringent genomförda och därför inte kan tillmätas ha någon betydelse för Energimyndighetens utpekande av riksintressen. Samtal med länsstyrelser tillmäts större betydelse. På detta område är det uppenbart inte lika viktigt för EM, att ta hänsyn till nedlagt arbete och stora kostnader för kommunal planering, som det är för de 91 tidigare riksintresseförklarade områdena ovan. Detta innebär, att den kommunala självbestämmanderätten devalveras och att Boverkets mångmiljonerssatsning av skattemedel, för att få kommunerna att upprätta sina, till verkligheten anpassade, översiktsplaner för vindkraft, är bortkastad i denna del. Folkviljan har ersatts med inflytelserika företags-, föreningars-, privatpersoners- och tjänstemäns önskemål, ett anmärkningsvärt agerande.

 

Trots att ianspråktagandet av mark och vattenområden påstås ha minskat i denna version av remissen, framträder ändå fortfarande en helt orimlig bild av hur myndigheten och därigenom staten, utan hänsyn till bristande samhällsnytta, tar enorma ytor land och vatten i anspråk för ett av de mest ineffektiva, olönsamma och hälsomässigt skadliga sätt att producera el, som landet någonsin har skådat.

 

Vad vi nu bevittnar är inget annat än en sorts tvångsdisposition, som ej går att överklaga, av andras tillgångar, utan att någon ersättning för intrånget i äganderätten betalas av EM eller dess huvudman staten. Detta rimmar mycket illa med gängse rättsuppfattning. För att en tvångsinlösen eller tvångsdisposition av mark skall kunna motiveras, måste det föreligga ett verkligt riksintresse och en dokumenterad nytta för samhället av åtgärden. Vi anser inte att vindkraften lever upp till något av dessa mål, med sitt krav på minst 90% ständigt tillgänglig annan elproduktionskapacitet när vindkraftverken inte kan leverera och med sin för landets elförsörjning högst obetydliga tillgänglighet om 6% av installerad effekt, enligt Svenska Kraftnäts sätt att räkna.

 

Den fråga vi bör ställa oss i Sverige är inte, om vi har identifierat rätt yta och lämpliga områden för ”Riksintresse vindbruk 2013” utan, varför vi alls skall upphöja några få enskilda privata, ofta utlandskontrollerade, operatörers och internationella finansiella spelares enskilda vinstintressen, till riksintresse i Sverige? Vi bör även ifrågasätta det kloka i, att vi med en väl fungerande, i det närmaste koldioxidfri elförsörjning, skall bygga ut 30 TWh vindkraft, som regeringens regleringsbrev till Energimyndigheten anger. Vilken är samhällsnyttan? Vi når ändå Sveriges mål, om 50% av totalen som förnyelsebar elproduktion till 2020, vindkraften förutan. Vindkraftens påverkan på landets befolkning, dess ekonomi, dess livsmiljö och natur är negativ. Att kalla detta för ett riksintresse, anser vi vara ett lika konstruerat, som grovt vilseledande oskick, olyckligt för allmänhetens uppfattning om legitimiteten i andra verkliga och reella riksintressen.

 

Att Energimyndigheten i regleringsbrev av regeringen instrueras och tillåts, att agera på detta sätt, utan att samhällsnytta kan påvisas och dessutom med ytmässigt stora och helt onödiga ianspråktaganden av mark och vattenområden, som allvarligt skadar enskilda medborgares intressen utan någon ersättning, är mer än anmärkningsvärt i rättsstaten Sverige. Detta initiativ från Energimyndigheten måste därför uppmärksammas, brett ifrågasättas och stoppas i tid, innan ytterligare irreparabel skada sker.

 

Vår uppfattning är, att remissen skall dras tillbaka och att utpekandet av ”Riksintresse vindbruk”, som företeelse skall stoppas, det är skadligt och behövs inte. Föreslagna planer på vindkraftsetablering skall behandlas enligt Plan- och bygglagen, alternativt Miljöbalken, där hänsyn tas till folkviljan i området, aktuella förhållanden och bygdens livsvillkor, legitima skyddsvärda riksintressen och kommunala planer för mark- och vattenanvändningen i aktuellt område.

Vi begär slutligen, att få ta del av alla de remissvar, som inkommer för den aktuella remissen.

 

 

Offerdal, 2013-10-02,

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design