Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Skrota förslaget om ökade kvotplikter för vindkraften!


 

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige betyder ännu sämre möjligheter för vindkraftsägarna att få ekonomi i sina investeringar. För varje vindkraftverk, som kopplas in på elnätet sjunker elpriset, eftersom överutbudet av el ökar.  Ändringen av kvotplikten behövs inte för att uppnå EU:s mål 49% andel av elproduktionen som förnybar, det klarar vi redan.

 

Ändringen görs för att söka öka priserna på elcertifikaten, på elräkningen dolda subventioner utanför statsbudgeten till vindkraftsägarna. Subventionshöjningar, som direkt kommer att motverkas av det ökade överutbudets fallande elpriser. Ett sätt att snabbare såga av den gren vindkraftsägarna sitter på. Därtill kommer det framöver ökande elutbudet från Finland, som hittills med sin import av svensk el har hållit emot prisfallet. Vindkraftsutbyggnaden och dess ökande subventioner är ett mycket kostsamt och för landet helt onödigt sätt, att förstöra vårt idag mycket väl fungerande elsystem och allt fler landsbygdsbors livsmiljö.

 

Vindkraftsbranschen talar om, att vi skall exportera vindkraftselen. Vi exporterar redan idag årligen betydligt mer el än vindkraften producerar. En lönsam elexport förutsätter dock, att det finns klara prisskillnader på elen mellan Sverige och köparländerna. Sådan har inte funnits på senare tid med ett sjunkande kolpris och mycket låga värden på utsläppsrätterna i EU. Inget talar för att detta blir dramatiskt annorlunda till 2030. En ytterligare press på elpriset i EU kommer troligen i en framtid även från den billiga skiffergasen.

 

En ökad elexport kräver också, att nya exportledningar byggs och framförallt, att näten fram till dessa i Sverige och från dessa i mottagarländerna byggs ut kraftigt. Görs inte detta blir skillnaden mellan fysisk kapacitet i exportledningarna och deras verkliga handelskapacitet så stor, att de nya ledningarnas betydelse blir minimal. Det problemet finns i den s.k. Baltkabeln idag. Tyskland stänger t.ex. idag av ledningarna till Danmark, när det blåser lika mycket i bägge länderna.

 

Nya exportledningar kräver ledtider om 10-12 år från beslut till färdigställande, samt minst lika långa ledtider för att bygga ut nödvändiga anslutningar till dessa ledningar i Sverige och i importländerna. Skulle Tyskland dessutom gå vidare med sina planer på mycket stora investeringar i havsbaserad storskalig vindkraft, kommer exportledningarna till Tyskland snarare att bli importledningar därifrån för billig överskottsel, vilket gör att elpriserna i Sverige rasar ytterligare och bryter ryggen av den svenska vindkraften.

 

Det är ett mycket farligt spel med vår försörjningstrygghet, som politiker och vissa vindkraftstroende forskare nu spelar. Ett i tiden näraliggande exempel; 2015-01-21 kl. 15 – 16 tvingades Sverige köra sin reservkapacitet p.g.a. ett transformatorfel i Göteborgstrakten. Vindkraftens bidrag till nätet var då mycket begränsat. Så känsligt är elsystemet i Sverige idag, att en ökad satsning på vindkraften innebär en reellt ökad risk för urkoppling av privatkunder när det inte blåser. Därför måste vi främst planera för att säkerställa en robust leveranskapacitet av el till alla elanvändare, istället för att som nu ägna tankekraft och skattemedel åt populistiskt färgade utopier om 100% förnybart i elsystemet.

 

Förslaget om ökade kvotplikter ger lägre prisnivåer för elen, höjda nätkostnader för elkunderna och lägre intäkter för alla elproducenter (inklusive de norska vattenkraftsproducenterna) utanför elcertifikatssystemet. Det leder sannolikt till ett ännu snabbare haveri för vindkraften. Det innehåller helt orealistiska förhoppningar om hur snabbt flaskhalsarna i stamnätet mellan prisområde 2 och 3 kan byggas bort, varför en ökning av el från utbyggd vindkraftsproduktion i norra Sverige kommer att låsas in och leda till lägre elpriser i prisområde 1 och 2, något vi ser redan idag.

 

Varför skall vi med miljön som täckmantel fortsätta förstöra miljön i Sverige och betala dyrt för att exportera subventionerad sekunda el, som ingen vill ha, till våra rika grannar? Nej, sätt nu stopp för vidare olönsam och miljöförstörande vindkraftsutbyggnad, i avvaktan på att Sveriges samlade energiproduktion, dess leveranssäkerhet och de olika energislagens verkliga kostnader för elkunderna och landet har kunnat redovisas på ett uttömmande och korrekt sätt, av den energikommission som regeringen aviserat. Kommissionens uppdrag måste vara, att presentera en objektiv helhetssyn och konsekvensanalys, innan några förändringar i den långsiktiga energipolitiken får göras. 

 

Att utan att ha konsekvenserna klara för sig arbeta för ökade snedvridande subventioner till den dyra och ineffektiva vindkraften, är ett mycket riskabelt och kostsamt sätt att skapa problem för elproducenter, elkunder och landets mycket viktiga exportindustri – alldeles i onödan.

 

Vänliga hälsningar,

 

Björn Törnvall

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design