Sök
Nyhetsnotiser
Stöd i ena änden - konkurser i den andra
2018-01-20 23:14

Det är provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftutbyggnaden. Det är inte ofta Svensk Vindkraftförening och FSL är överens - men nu har det skett!

FSL håller med


Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Sveriges framtida elproduktion

 

 

Pågående "sandlådedebatter" kan inte få fortsätta då elkraftsproduktionen berör en av våra enskilt viktigaste infrastruktur frågor, som berör oss alla och som även i närtid framför allt kommer att påverka basindustrins investeringsvilja i Sverige pga. av den framtida osäkerheten beträffande vår elproduktion. Då vindkraften absolut inte är ett alternativ till kärnkraften, åtminstone för våra tunga basindustrier, kommer investeringsviljan med all säkerhet att påverkas negativt och därmed även sysselsättningen.

 

Att avveckla kärnkraften kommer med all säkerhet, att också kraftigt öka användningen av diesel för industriernas egna reservkraftsanläggning för att säkerställa sin produktion och detta kommer naturligtvis inte att gynna klimatet och miljön. Som framgått av vindkraftsdebatterna finns det mycket liten kunskap hos våra politiker om energifrågor, men hur kan någon förvänta sig detta då politiska beslutsfattare och engagerade debattörer inte ens genom fakta kan tydliggöra för svenska folket vad det igentligen handlar om. Dvs. att kärnkraftens framtid inom svensk energipolitik måste klargöras senast inom de kommande 2-3 åren. Sveriges 10 kärnkraftsreaktorer kan producera ca. 65 till 70 TWh baskraft per år, men vilket/vilka elproduktionssystem kan ersätta kärnkraftsproduktionen med uppfyllande av gällande krav bl.a. avseende leveranssäkerhet, elkvalitét (spänningsgodhet) och som kan leverera elkraft till lägsta möjliga kostnad för oss elkonsumenter?

 

Idag produceras vid de svenska vattenkraftverken ett normalår ca 64 TWh. Variationen runt normalår är mellan +10 till -15 TWh beroende på variationer i nederbördsmängd. Av elproduktionen svarar små vattenkraftverk, (< 1500 kW ), för ca 1.5 TWh. Elproduktionen från vattenkraft svarar för ca 13 % av Sveriges energianvändning. Av elproduktionen svarar den för ca 45%.

 

Det finns en teoretisk utbyggnadspotential på vattenkraftverk till ca 130 TWh. Av dessa anses 90 TWh vara ekonomiskt möjliga att utnyttja. Detta ger en utbyggnadspotential på ca 27 TWh. Större delen av dessa (21 TWh ) utgör dock vattensystem som är skyddade enligt miljöbalkens 4:e kapitel om nationalälvar och några andra älvsträckor. En viss öppning för visst utnyttjande finns dock, då vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan kan accepteras. Detta skulle eventuellt kunna utnyttjas till friströmmande elproduktion men här är de ekonomiska förutsättningarna sämre och kan ge en produktion av ett fåtal TWh. Av de återstående 6 TWh:arna har 3 TWh upptagits i riksdagens vattenkraftsplan. Av dessa har redan 1 TWh avslagits enligt naturresurslagen. Utbyggnadsmöjligheterna är små pga. folkligt motstånd i de berörda älvsträckorna och kritik från miljöorganisationer. Idag finns politiska beslut att uppnå en produktion om 66 TWh per år. Möjlig ytterligare utbyggnadspotential i skyddade älvsträckor uppskattas till ca 5 TWh om utökad miljöhänsyn tas vid anläggningarna. De små vattenkraftsverkens utbyggnadspotential ur ekonomisk och teknisk synvinkel uppgår till 3-4 TWh.

 

Av den totala svenska elproduktionen används ca 17 TWh till hushållsel, 28 TWh till uppvärmning, 26 TWh som driftsel samt ca 50 TWh inom industrin.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag härmed ställa följande fråga till de som inte förespråkar att nya kärnkraftsanläggningar skall ersätta våra gamla utgående anläggningar: Vilket/vilka elproduktionssystem skall ersätta bortfallet av kärnkraftens (baskraftens) 65-70 TWh per år, om vi skall ha kvar våra basindustrier, med uppfyllande av gällande krav bl.a. avseende leveranssäkerhet, elkvalitét (spänningsgodhet) och som kan levereras till lägsta möjliga kostnad för oss elkonsumenter?

 

Claes-Erik Simonsbacka, elingenjör

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design