Sök
Nyhetsnotiser
Alternative to silicon offers cheaper solar power
2018-01-13 20:14

Scientists believe perovskite cells would get cost down to pennies per watt.

In English

Fullt mulig å satse på havvind uten subsidier
2018-01-13 20:00

Utbyggning av egne vindparker i Norge vil ta teknologien et hakk videre. Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbyggninger av nye havvindparker hver sommer.

Havvind uten subsidier er mulig

Förödelse huggen i sten (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:02
Idag har FSL en debattartikel på SvD-debatt rörande Rånna-Ryds naturreservat i Skövde kommun
Vindkraftindustrins dimmoln (FSL debattartikel)
2018-01-08 11:00
Se tidigare post "Bristfällig statistik etc..." Siffrorna har nu ändrats. Dock inte dateringen. Vi har att göra med ett s.k. levande dokument. Hur 89+26 svar kan summera till 131 svar lyckas vi inte förstå.


Havvind uten subsidier
2018-01-05 17:23

Erfaringene vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Storbritannia og Skottland er nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien.

Verdens første flytende vindpark

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-12-21 13:42
Föreningen Svenskt Landskapsskydd tar strid för naturreservatet Ryds ängar.
Läs mer här
Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftvetot (FSL debattartikel)
2017-12-21 13:08

Svensk Vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister.

Innovativ statistikhantering

Jubler over satsning på havsvind
2017-12-21 06:14

Stortinget åpner opp for utbyggning av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Flytende havvindteknologi

Oklara effekter av solel-stödet
2017-12-17 22:53

De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer el för pengarna. Kostnadseffektiviteten på längre sikt är oklar och bör utredas, enligt Riksrevisionen.

Avsaknad av analys problem

SKL stöder vetot
2017-12-16 09:10

Ett viktigt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL avstyrker förslaget att avskaffa det "kommunala vetot". Vetorätten är en central del av den lokala demokratin. Det finns inte tillräckliga skäl för att motivera att kravet på kommunal tillstyrkan ska slopas. SKL delar inte uppfattningen att nuvarande ordning är rättsosäker. Möjligheten att ändra ett tillstånd (läs ökning av maxhöjd) utan kommunal tillstyrkan innebär att det kommunala självbestämmandet urholkas.

Välkommet ställningstagande

Avveckla subventionerna
2017-12-15 20:30

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det ska gå till är fördolt i dunkel.

Fördolt i dunkel

Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Vindkraften tar inte hela sin kostnad


Svenolof Karlsson

Publicerad på Di Agenda Energi 2014-12-10 10:31, uppdaterad 2014-12-11 09:28En stor del av de kostnader som beror på smarta elnät och åtgärder mot effektbrist

förorsakas av vindkraften. Varför tas de kostnaderna inte med i kalkylen, när man

beskriver vindkraften som det billigaste energislaget?, frågar Jonny Fagerström och

Björn Törnvall.


Jonny Fagerström och Björn Törnvall, som representerar Föreningen Svenskt

Landskapsskydd, reagerar på att Elforsk nyligen presenterade sin studie som att vindkraft är

det billigaste energislaget att bygga.


De radar upp de här argumenten:

”För vindkraftsutbyggnaden drabbas vi av ökande kostnader för bland annat nya stam-,

region- och lokalnät, vägbyggnader och stenbrott, spänningsregleringsutrustningar,

skattesubventioner för egenproducerad vindkraft och lägre fastighetsskatt för vindkraftverk,

subventioner via elcertifikaten, värdeförluster för näraliggande fastigheter, uteblivna intäkter

för turism på landsbygden, samt förluster av olika typer av markarrenden.”


Till det vill de lägga ”kostnaderna” för immateriella värden:

”Som ökad osämja och delade byar på landet, ohållbar och osäljbar boendemiljö, ökad ohälsa

på grund av buller, skuggor och blinkande ljus i mörkret, estetisk förödelse, ökad

skogsavverkning, inskränkt allemansrätt, betydande negativ påverkan på termik- och

spelflygande fåglar och på för ekosystemet viktiga fladdermusarter.”

Man talar ofta i energidebatten om att olika kraftslag bör bära sina egna kostnader, säger

Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

”Och det med all rätt. Men varför tillämpar Elforsk inte det synsättet”, frågar de.

De hänvisar också till det betänkande som samordningsrådet för smarta elnät presenterade i

måndags.


”Hur många av de utredningar och åtgärder som föreslås i betänkandet skulle behövas, om vi

avstod från den intermittenta elen, eller i varje fall begränsade den, så att den inte kunde

diktera villkoren för det övriga energisystemet?”

Det är inte fel att successivt modernisera Sveriges elnät eller ge konsumenterna möjlighet att

använda energin smartare, säger de.


”Men en stor del av samordningsrådets förslag bygger på ickeproblem: Sveriges elproduktion

är redan näst intill utsläppsfri, Sverige har ett stort och växande överskott i

energiproduktionen och övriga världen lyfter fram Sverige som ett föredöme i fråga om

slutkundsmarknaden”, säger Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

”Vem behöver egentligen de smarta elnäten? Svaret är de som gör affärer på vind- och

solkraften. De smarta elnäten är till för att underlätta och möjliggöra opålitliga elleveranser i

näten från vindkraften och andra intermittenta källor.”

”Kunderna ska tubbas att tro att de är moderna och miljöriktiga, när de utnyttjar elen när den

är som billigast. Detta är en ohederlig paketering för både elkunderna och politikerna”, anser

de.


”Förutom att betala notan för nya elnät ska kunderna fås att investera i onödiga nya

elapparater och anpassningar, för att deras egen elkonsumtion ska kunna styras utifrån i

effektbristsituationer.”


Jonny Fagerström och Björn Törnvall ställer också frågan om centrala aktörer som Vattenfall

verkligen synat argumenten när de – som vd Magnus Hall (intervju i Di Agenda) – vill bygga

ut mer vindkraft i Sverige.


Jonny Fagerström och Björn Törnvall:

”Enligt Energimyndighetens senaste långtidsprognos kommer elanvändningen i Sverige att

ligga i stort oförändrad på 140 TWh/år åtminstone till 2030, medan elproduktionen kommer

att ge ett överskott på 20-40 TWh/år. Varför behöver vi då mer vindkraft?”

De nämner att vindkraften är subventionerad genom elcertifikatsystemet och ofta också

slipper energiskatten, genom en ifrågasatt tillämpning av skattelagen.

”Nu aviseras inför kontrollstationen dessutom en 60-procentig höjning av kvoten i

elcertifikatsystemet, och flera av de politiska partierna är beredda att öka ambitionsnivåerna

för vindkraften ytterligare.”


De sammanfattar sitt budskap: Behovet i samhället rättar sig inte efter vinden och solen.

Resursslöseriet ökar i samma takt som de väderberoende energikällorna tar över.

”Blåser det mycket, får vi snabbt ett överskott av el, som orsakar kaos i distributionsnäten

med pressade och till och med negativa elpriser samt stoppade leveranser i de mellanstatliga

elkablarna som följd.”


Eller så blåser det inte alls, eller för lite, när sträng kyla råder under den mörka delen av

dygnet på vintern. ”Då uppstår raskt en svårbemästrad effektbrist, som riskerar att få ännu allvarligare

konsekvenser, till exempel bortkoppling av privatkunder eller, som Belgien riskerar i vinter,

påtvingad rullande bortkoppling av delar av elnätet”, enligt Jonny Fagerström och Björn

Törnvall.Di Agenda har erbjudit representanter för vindkraftsbranschen att bemöta Jonny

Fagerströms och Björn Törnvalls argument.

Av Svenolof Karlsson

svenolof.karlsson@di.se

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design